De 11 viktigaste råden för en säker och miljövänlig brasa

Det finns många saker att tänka på när du eldar med ved. Vi har samlat några goda råd att följa för en säker och miljövänlig brasa – om du följer dessa råd kommer du att få en säker och miljövänlig brasa när du eldar med din braskamin!

Använd torr ved i lämplig storlek

Tänk på att använda torr ved som helst varit lagrad i mer än ett år på ett torrt och luftigt ställe (ej under presenning). Veden ska vara kapad och kluven till lämplig storlek. För korta vedträn kan öka mängden utsläpp av miljöskadliga ämnen. Använd tändved (stickor) och tunnare vedträn när du tänder brasan.

Undvik rök med snabb start

För att undvika rök och utsläpp av miljöfarliga ämnen är det viktigt att få pannan varm så fort som möjligt. Använd papper och rikligt med tändved (torr, finkluven ved) och låt det ta sig. Först när tändveden brinner ordentligt kan du lägga på grövre vedträn. Fyll inte på med mer ved innan det bildats en ordenlig glödhög.

Rätt mängd förbränningsluft

Elden behöver förbränningsluft för att brinna. Om en eldstad inte använts på en längre tid kan det vara svårt att få tillräckligt med drag i skorstenen, då kan det underlätta att öppna ett fönster på glänt tills elden har tagit sig. En del nyare eldstäder har särskilda reglersystem med lamdasond och O2-styrning som automatiskt justerar mängden förbränningsluft så att bränslet brinner optimalt och utsläppen minimeras.

Max 2 kg ved/timma

Kontrollera vad som är rätt mängd bränsle för din eldstad. De flesta eldstäder har en maxgräns på 2 kg normaltorr ved per timma. Använder du mer bränsle kommer rökgastemperaturen bli farligt hög vilket kan medföra brand.

Håll koll på röken

En skorsten ska inte ryka, undantaget när det är kallt ute då en vit rök bestående av vattengånga bildas. Varma dagar ska luften kring skorstenen enbart dallra. Kommer det grå eller gul rök är det något fel på eldstaden eller så har du eldat på felaktigt sätt (för lite lufttillförsel, dålig ved).

Sotning & brandskyddskontroll

Enligt lagen om skydd mot olyckor är alla som har en eldstad skyldiga att låta skorstensfejaren sota och utföra kontroll av brandskyddet enligt de frister som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer.

Kontrollera rökgastemperaturen

De flesta rökkanaler är anpassade för en rökgastemperatur på högst 350°C. En högre rökgastemperatur kan skada både murade skorstenar och isoleringen på stålrörsskorstenar. Kontrollera temperaturen genom att installera en termometer i rökkanalen eller mät yttertemperaturen på skorstenen i bjälklaget som då inte ska överstiga 60°C.

Undvik pyreldning

Elda ordentligt när du eldar. Om elden får för lite luft så den bara ligger och pyr bildas sot och tjära i skorstenen, rök som stör grannarna och dessutom innebär det stor risk för sotbrand.

Ta hand om askan

Aska kan starta en brand om den inte tas om hand på rätt sätt. Förvara sot och aska i en plåtburk med tätt lock och ställ den på ett ej brännbart material då det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dygn.

Elda inte skräp

Du får inte elda målade eller tryckimpregnerade bräder, plast, hushållsavfall eller annat brännbart material i din eldstad, då en ohälsosam och miljöförstörande rök bildas.

Vad gör jag vid sotbrand?

  • Stäng alla luckor på eldstaden.
  • Ring 112
  • Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd speciellt vid bjälklagsgenomgångarna, på vinden samt taket.
  • Ring sotningsdistriktet och beställ en besiktning av skorstenen.